Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Hiponia

Likvidētā SIA "Hiponia" (bijusī sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra", kas bija VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" meitas sabiedrība) tika reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 1999.gada 14.janvārī. Tās dibinātājs bija VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (pēc pārveides - AS "Finanšu institūcija Altum").

2013.gada 19.jūnijā, atbilstoši aizdevuma līguma nosacījumiem, sabiedrībai tika piešķirts valsts aizdevums 70,96 milj.latu (t.i., 100,99 milj.eiro) apmērā, no kura tika izmantoti 99,18 milj.eiro.

Izpildot Ministru kabineta lēmumu par SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" kapitāla daļu atsavināšanu, kas pieņemts saskaņā ar iepriekš apstiprināto koncepciju "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveidi par attīstības banku", 2013.gada 28.jūnijā Possessor  kļuva par 100% kapitāla daļu īpašnieci. Ar 2014.gada 1.oktobri SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašumu aģentūra" mainīja nosaukumu un kļuva par SIA "Hiponia", noslēdzot uzņēmuma pārveides procesu.

Līdz likvidācijas pabeigšanai SIA "Hiponia" nodarbojās ar no bijušās AS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārņemto problemātisko aktīvu pārvaldīšanu, un tās darbība bija vērsta uz maksimālu līdzekļu atgūšanu no izstrādājamā portfeļa.

2017.gadā tika īstenots SIA "Hiponia” kredītportfeļa un nekustamo īpašumu portfeļa pārdošanas process, kura realizācijai tika piesaistīts pārdošanas konsultants SIA "KPMG Baltics”. Pārdošanas procesa ietvaros 2017.gada 20.decembrī tika noslēgts pārdošanas līgums ar SIA "B2Holding Kapital” kredītportfeļa pārdošanu. Kredītportfeļa nodošana pircējam tika pabeigta 2018.gada februāra beigās.

Lēmumu par SIA "Hiponia" darbības izbeigšanas un likvidācijas procesa uzsākšanas reģistrēšanu Latvijas Republikas Komercreģistrs pieņēma 2018.gada 2.jūlijā. 2020.gada 29.septembrī SIA "Hiponia" dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu 2020.gada 30.septembrī, iesniedzot komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu. Uzņēmumu reģistra notāra lēmums par ieraksta izdarīšanu saistībā ar SIA "Hiponia" izslēgšanu no komercreģistra pieņemts 2020.gada 2.novembrī.

Valsts atbalsta atlikums 2020.gada 2.novembrī bija EUR 24,77 milj. Saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem papildus šai summai 2018.-2019.gadā tika aprēķināts līgumsods par aizdevuma pamatsummas maksājuma kavējumu EUR 2,67 milj. apmērā. Likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 11.pantā bija paredzēts pilnvarojums finanšu ministram pēc Hiponia likvidācijas dzēst valsts aizdevumu un ar to saistītos blakus prasījumus, nepiemērojot Ministru kabineta noteikto kārtību. Faktiski dzēstā valsts aizdevuma pamatsummas un blakus prasījuma summa pēc Hiponia likvidācijas bija EUR 27,44 milj.

Laika periodā no 2013.gada 19.jūnija līdz likvidācijas pabeigšanai likvidētā SIA "Hiponia" kopumā atmaksāja EUR 94,24 milj., t.sk. EUR 73,70 milj. novirzīti pamatsummas atmaksai Latvijas Republikai, EUR 0,72 milj. novirzīti pamatsummas atmaksai Possessor (arī pārskaitīts Latvijas Republikai), EUR 19,66 milj. – Latvijas Republikai procentu maksājumos un EUR 0,16 milj. nokavējuma procentu maksājumos par valsts atbalsta izmantošanu.

 

SIA "HIPONIA" FINANŠU PĀRSKATI: