brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Īpašuma objekti

ĪPAŠUMA OBJEKTA PRIVATIZĀCIJA

Privatizācijas ierosinājumu par valsts īpašuma objekta privatizāciju bija tiesības iesniegt līdz 2006.gada 31.augustam. Personām, kas vēlas iegūt savā īpašumā valstij piederošu nekustamo īpašumu, par kuru nav iesniegts privatizācijas ierosinājums līdz 2006.gada 31.augustam, ar iesniegumu ir jāvēršas VAS "Valsts nekustamie īpašumi". Valsts īpašuma objekti tiek nodoti privatizācijai ar Ministru kabineta rīkojumu.

Veicamās darbības

 • Possessor 2 nedēļu laikā no dienas, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, publicē paziņojumu par šā objekta nodošanu privatizācijai oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā, un Possessor mājaslapā internetā.
 • Pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas attiecīgā valsts institūcija ar aktu nodod valsts īpašuma objektu Possessor valdījumā. Pēc minētā akta parakstīšanas valsts īpašuma objekta privatizācija ir uzsākta.
 • Possessor publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā, un Possessor mājaslapā internetā ziņas par valsts īpašuma objektu, privatizācijas priekšlikumu iesniegšanas termiņu un pirmpirkuma tiesību pieteikšanās termiņu (1 mēnesis no publikācijas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis").
 • Ja pārņemtais valsts īpašuma objekts nav ierakstīts zemesgrāmatā, Possessor veic nepieciešamās darbības tā nostiprināšanai zemesgrāmatā.
 • Pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas, Possessor nosūta tos ierakstītā sūtījumā personām, kurām ir atzītas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesīgās personas ir:
 • zemes īpašnieks, ja uz viņam piederoša zemes gabala atrodas vairāk nekā puse no privatizējamā objekta aizņemtās teritorijas (izņemot ražošanas ēkas un būves, kuras saistītas ar dzīvojamo māju un uz kurām pirmpirkuma tiesības ir to pašreizējiem īrniekiem);
 • privatizējamā objekta nomnieks, ja zemes īpašnieki nerealizē savas pirmpirkuma tiesības, ja nomnieks nomā visu privatizējamo objektu ilgāk par vienu gadu, ja nomas līgums ir reģistrēts likumā paredzētajā kārtībā, ja nomniekam nav nomas maksas parādu;
 • privatizējamā objekta kopīpašnieks saskaņā ar Civillikumu.
 • Apliecinājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un privatizācijas noteikumos norādītie dokumenti jāiesniedz Possessor viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas, pretējā gadījumā pirmpirkuma tiesības izbeidzas.
 • Sludinājums par privatizācijas noteikumu apstiprināšanu tiek publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā, un Possessor mājas lapā internetā.         

Pirmpirkuma tiesību realizācija

 • Pirmpirkuma tiesības var iegūt, ja mēneša laikā no publicētā sludinājuma oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" piesaka savas pirmpirkuma tiesības uz objektu.
 • Pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas, Possessor nosūta tos ierakstītā sūtījumā personām, kurām ir atzītas pirmpirkuma tiesības. Apliecinājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un privatizācijas noteikumos norādītie dokumenti jāiesniedz Possessor viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas, pretējā gadījumā pirmpirkuma tiesības izbeidzas.
 • Sludinājums par privatizācijas noteikumu apstiprināšanu tiek publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā, un Possessor mājas lapā internetā.

Pircēja noteikšana

 • Possessor valde apstiprina pirmpirkuma tiesīgo personu par objekta pircēju, ja pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegusi apliecinājumu objekta privatizācijai; vai
 • Possessor organizē objekta izsoli (aktuālās izsoles) saskaņā ar apstiprinātajiem noteikumiem, ja pirmpirkuma tiesīgā persona nav iesniegusi apliecinājumu objekta privatizācijai vai ja nav pirmpirkuma tiesīgo personu. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti ar Possessor valdes lēmumu.

ĪPAŠUMA OBJEKTA ATSAVINĀŠANA

No 2019.gada 1.novembra Possessor Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārībā veic tādu īpašumu (objektu) pārdošanu, kuri nodoti privatizācijai, kuru privatizācija ir izbeigta un kuri atrodas Possessor valdījumā.
Objekta pārdošanas vērtību Possessor nosaka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, pieaicinot vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. Objektu var pārdot ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu, maksimālais termiņš norēķiniem - līdz 5 gadiem no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Maksājumi par objektu veicami EUR.