brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Privātuma politika

Possessor privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām, datu subjektiem, informāciju par personu datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjektu tiesībām datu iegūšanas, apstrādes laikā, kā arī nododot datus kompetentām institūcijām vai citam datu pārzinim.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija:
1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir  SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"  (turpmāk – Pārzinis), vienotais reģistrācijas Nr.40003192154, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887, tālrunis:  67 021 358, mājas lapa: www.possessor.gov.lv; e-pasts: info@possessor.gov.lv.
1.2. Pārziņa datu aizsardzības speciālists ir Jūlija Valpētere. Komunikācija ar Pārzini par personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem, izmantojot e-pastu: datuspecialists@possessor.gov.lv.

2. Piemērojamie tiesību akti:
2.1. Fizisko personu datu apstrādes likums;
2.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – VDAR);
2.3. Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.

3. Personas datu apstrādes nolūki:
3.1. veicot deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, tai skaitā:
3.1.1. valsts īpašuma objektu privatizācija un pārvaldīšana;
3.1.2. valsts dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācija, pārvaldīšana un atsavināšana;
3.1.3. valsts kapitāla daļu pārvaldīšana, privatizācija un atsavināšana;
3.1.4. privatizācijas sertifikātu aprites uzraudzība un privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošana;
3.1.5. informācijas sniegšana pašvaldību privatizācijas komisijām par personu sertifikātu maksājumiem par valsts un pašvaldību privatizācijas objektiem;
3.1.6. lauku un pilsētu zemes izpirkuma līgumu slēgšana zemes reformas ietvaros un noslēgto zemes izpirkuma līgumu izpildes kontrole;
3.2. problemātisko valsts aktīvu pārvaldīšana un atsavināšana;
3.3. citu Ministru kabineta deleģēto uzdevumu izpilde;
3.4. Pārziņa vadības, grāmatvedības, uzņēmuma iekšējo procesu nodrošināšana;
3.5. Pārziņa lietvedības un arhivēšanas nodrošināšana;
3.6. Pārziņa un tā darbinieku darba tiesisko attiecību un personāla atlases ietvaros;
3.7. Pārziņa saimnieciskās darbības līgumu slēgšana un to izpildes uzraudzība;
3.8. Pārziņa klientu, apmeklētāju un darbinieku drošības, Pārziņa īpašuma aizsardzības nodrošināšana;
3.9. grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas ietvaros Pārziņa meitas sabiedrībām.

4. Pārziņa apstrādē esošās personu datu kategorijas:
4.1. Deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu un citu Pārzinim uzdoto uzdevumu izpildes nolūkā, atkarībā no datu subjekta saistībām ar Pārzini, tiek apstrādāti šādi personas dati:
4.1.1. vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
4.1.2. darba vieta, amats, nodarbošanās veids, dalība profesionālajās asociācijās, dalība kapitālsabiedrībās;
4.1.3. bankas norēķinu kontu numuri;
4.1.4. mantiskais stāvoklis un darījumi;
4.1.5. politiski represētās personas statuss;
4.1.6. radniecības pakāpe ar citiem ģimenes locekļiem;
4.1.7. sociālais stāvoklis;
4.1.8. nepilngadīgās personas dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklarētās dzīves vietas adrese, informācija par īpašumu, kas pieder nepilngadīgajai personai);
4.1.9. maksātspēja.
4.2. Pārziņa un tā darbinieku darba tiesisko attiecību ietvaros un personāla atlases nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati:
4.2.1. dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un darba pieredzes apraksts;
4.2.2. personāllietā ietilpstoša informācija, tai skaitā informācija par izglītību, apgādājamiem, bērna dzimšanas apliecības kopija, miršanas apliecības kopija, laulības apliecības kopija, dati par darbinieku veselības pārbaudēm;
4.2.3. bankas norēķinu kontu numuri;
4.2.4. fotoattēli;
4.2.5. darba staciju auditācijas pierakstu dati;
4.2.6. darba e-pasta, interneta un telefonu auditācijas pieraksti.
4.3. Pārziņa klientu, apmeklētāju un darbinieku drošības, Pārziņa īpašuma aizsardzības nodrošināšanas nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati:
4.3.1. videonovērošanas sistēmas ieraksti;
4.3.2. dati par tīmekļa vietnes apmeklējumu;
4.3.3. piekļuves kontroles ierīču un signalizācijas iekārtu auditācijas pieraksti ar darbinieku, apmeklētāju vai pakalpojumu sniedzēju datiem.
4.4. Privātuma politikas 3.punktā minētos nolūkos tiek apstrādāti arī citi dati, kurus datu subjekts pats paziņo Pārzinim.

5. Fizisko personu datu vākšanas un apstrādes pamatojums:
5.1. likumiskais pamats – spēkā esošo normatīvo aktu (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumuPubliskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, likumu "Par privatizācijas sertifikātiem", Publisko iepirkumu likumu) prasību izpilde;
5.2. līgumu slēgšana – klientu attiecību (t.sk., attālināta) vadīšana, nodrošinot līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizācijas nodrošināšana, sadarbība ar klientiem, valsts un pašvaldību iestādēm, un ar to saistīto procesu realizācijas nodrošināšana;
5.3. pārziņa leģitīmās intereses – pakalpojumu sniegšana; datu subjektu identifikācija; uzņēmuma vadība, grāmatvedība, lietvedība, arhivēšana, iekšējo procesu nodrošināšana; pārziņa tēla popularizēšana un attīstība, videonovērošana darbinieku, klientu un Pārziņa drošības nolūkos; sūdzību izskatīšana un atbalsta nodrošināšana sakarā ar sniegtajiem pakalpojumiem; efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšana; parādu administrēšana; klientu maksājumu administrēšana; tiesvedības;
5.4. datu subjekta piekrišana – datu subjekts pats devis piekrišanu datu vākšanai un apstrādei.

6. Datu subjekta personas datu iegūšanas avoti:
6.1. publiskās datu bāzes;
6.2. datu subjektu iesniegtie dokumenti un informācija;
6.3. citu pārziņu, apstrādātāju un apakšapstrādātāju dati;
6.4. dokumenti ar arhīvisku vērtību, Latvijas Valsts arhīvā uzglabājamie dokumenti;
6.5. Pārziņa video un/vai foto iekārtu dati;
6.6. Pārziņa datortīkla iekārtu dati;
6.7. Pārziņa tīmekļa vietnes www.possessor.gov.lv apmeklēšanas vai pārlūkošanas dati.

7. Datu subjekta datu apstrādes process:
7.1. identificējot datu subjektu;
7.2. pildot valsts pārvaldes deleģētos uzdevumus un atsevišķus Ministru kabineta uzdevumus;
7.3. piedaloties tiesvedības procesos;
7.4. slēdzot saimnieciskos līgumus un uzraugot to izpildi;
7.5. atlasot darbiniekus, nodibinot un uzturot darba tiesiskās attiecības;
7.6. sniedzot informāciju valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām, un saņemot informāciju no tām.

8. Datu subjekta sīkdatņu apstrāde:
8.1. sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas datu subjekta ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā tālrunī), apmeklējot Pārziņa interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju, tādējādi uzlabo vietnes lietošanas ērtumu;
8.2. izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana;
8.3. ja datu subjekts nevēlās izmantot sīkdatnes, to var izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

9. Datu glabāšanas laiks:
9.1. Dati, kuru apstrāde nepieciešama, lai pildītu valsts pārvaldes deleģētos uzdevumus un atsevišķus Ministru kabineta dotos uzdevumus, un kuri atrodas dokumentos ar arhīvisku vērtību un glabājami sabiedrības interesēs, tiek glabāti bez termiņa ierobežojuma un tiek nodoti Latvijas Valsts arhīvam pastāvīgai glabāšanai kā datu pārzinim atbilstoši Arhīvu likuma regulējumam.
9.2. Pārējie dati tiek glabāti:
9.2.1. kamēr nav beidzies normatīvos aktos noteiktais glabāšanas termiņš;
9.2.2. kamēr tas ir nepieciešams, lai īstenotu un aizsargātu Pārziņa leģitīmās intereses;
9.2.3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana (attiecināms uz Pārziņa amatu pretendentiem).
9.3. Beidzoties kādam no 9.2.punktā minētajiem termiņiem, visi dati, izņemot 9.1.punktā noteiktos, tiek dzēsti vai anonimizēti, atbilstoši Pārziņa noteiktajai kārtībai.

10. Datu subjekta personas datu koplietošana un izsniegšana:
10.1. Pārzinis, lai sniegtu pakalpojumus un izpildītu darba uzdevumus, var kopīgot datu subjekta datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs;
10.2. Pārzinis, nodrošinot īpašu datu aizsardzību, kā to prasa VDAR regulējums, var nosūtīt datus uz trešo valsti (ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas) vai starptautiskajām organizācijām, ar mērķi nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi un Pārziņa darbu;
10.3. Pārzinis, lai izpildītu normatīvos aktos noteikto, var kopīgot datu subjekta datus ar valsts un pašvaldību institūcijām, tiesībsargājošām iestādēm, tiesu vai citām institūcijām;
10.4. Pārzinis izsniegs datus tikai tādā apmērā, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā, VDAR un Fizisko personu datu apstrādes likums.

11. Datu subjekta personas datu aizsardzība:
11.1. Pārzinis aizsargā datu subjekta datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis pielieto mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un organizatoriskās prasības, tai skaitā, izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās, atklāšanas un analīzes programmatūras, kā arī šifrēšanu ar standartu SSL un anonimizāciju;
11.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus apstrādātājus un apakšapstrādātājus, kas Pārziņa vārdā apstrādā datu subjekta datus; Pārzinis izvērtē, vai tiek pielietoti atbilstoši drošības pasākumi, vai datu apstrāde notiek tā, kā Pārzinis to ir deleģējis, vai tā notiek saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, datu aizsardzības prasībām un standartiem.
11.3. apstrādātājiem un apakšapstrādātājiem nav tiesību apstrādāt Pārziņa datus saviem nolūkiem;
11.4. Pārzinis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi subjekta datiem vai to zudumu, ja tie nav Pārziņa kompetencē, piemēram, datu subjekta vainas vai nolaidības dēļ.

12. Profilēšanas loģika:
12.1. Pārzinis nepieņem nekādus automatizētus lēmumus, kā arī neveic personas datu profilēšanu.

13. Datu subjekta tiesības:
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem datu subjektam ir šādas tiesības savu personas datu apstrādē:
13.1. piekļuves tiesības – datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pārziņa par to vai tiek apstrādāti datu subjekta personas dati, kā arī pieprasīt izsniegt informāciju par visiem jau apstrādātiem personu datiem;
13.2. datu labošanas tiesības – datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai nepareiza vai nepilnīga informācija par datu subjektu tiek izlabota;
13.3. datu pārneses tiesības – datu subjektam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam personas datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas datus, kas Pārzinim sniegti ar datu subjekta piekrišanu. Dotās tiesības datu subjekts nevar izmantot, ja Pārzinis veic apstrādi, izpildot valsts deleģēto pārvaldes visas sabiedrības interesēs.

Lai realizētu Privātuma politikā minētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu Pārzinim vai tā datu aizsardzības speciālistam Ivo Dovānam.

14. Saziņa:
Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar:
14.1. Pārzini:
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887,
e-pasts: info@possessor.gov.lv;
14.2. Pārziņa personas datu aizsardzības speciālistu:
Jūlija Valpētere, e-pasts: datuspecialists@possessor.gov.lv.

Ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, lūdzam atkārtoti vērsties pie Pārziņa, kā arī datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Pārzinis ir tiesīgs regulāri uzlabot vai papildināt privātuma politiku. Pārzinis informēs datu subjektu par jebkurām izmaiņām, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.