brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Biežāk uzdotie jautājumi

 

Cik bieži un kā tiks pārbaudīti īrnieka ienākumi, lai tie atbilstu Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem sliekšņiem?  

Īrnieku ienākumus un to atbilstību pārbauda tikai sākotnēji 1) pašvaldība, uzņemot rindā, 2) attīstītājs, slēdzot īres līgumu. Turpmāk nekādas papildus pārbaudes, pat mainoties mājsaimniecības ienākumiem, netiek veiktas, un īrnieks ir tiesīgs dzīvokli īrēt termiņā, kāds noteikts īres līgumā.

Kur var iepazīties ar metodiku par kompensācijas un pārkompensācijas aprēķināšanu?

Metodika par kompensācijas un pārkompensācijas aprēķināšanu ir pieejama ŠEIT.

Kur var iepazīties ar uzraudzības līguma projektu, kurš tiek slēgts starp nekustāmā īpašuma attīstītāju un Possessor?

Ar uzraudzības līguma projektu, kas tiek slēgts starp nekustāmā īpašuma attīstītāju un Possessor, var iepazīties ŠEIT (atvainojamies, saite tiks ielikta tuvākajā laikā).

Vai līgums starp nekustāmā īpašuma attīstītāju un Possessor tiek slēgts pēc nekustāmā īpašuma attīstītāja līguma ar pašvaldību noslēgšanas vai varbūt vienlaicīgi?

Uzraudzības līgums ar Possessor tiks noslēgts pēc līguma ar pašvaldību.

Vai nekustāmā īpašuma attīstītājam ir jābūt kvalificētam nekustāmā īpašuma pārvaldītājam? Ja tā, tad kāda izglītība ir atbilstoša?

Attīstītājam nav obligāti jābūt pārvaldniekam. Pārvaldnieku var piesaistīt, piemērojot atklātās atlases procedūru

Tehniski, pārvaldīšanas laikā, kāda būs procedūra uzkrājuma fonda izlietojumam (apsekojumi, konstatācijas akti un tml.). Vai tāmes tiek saskaņotas ar Possessor?

Uzkrājuma fonda izlietošanai tāmes un izlietojums būs jāsaskaņo ar Possessor saprātīgos intervālos – reizi gadā vai biežāk.

Vai projekti, kas ietver rindu māju būvniecību, kvalificējas aizdevuma un kapitāla atlaides saņemšanai zemas īres mājokļu būvniecības programmā?

Ministru kabineta noteikumu Nr.459 2.4.punkts nosaka, ka “dzīvojamā īres māja – triju vai vairāk dzīvokļu māja atbilstoši normatīvajam regulējumam par būvju klasifikāciju, kas tiek izīrēta normatīvajā regulējumā par dzīvojamo telpu īri paredzētajā kārtībā un termiņos”.

Atbilstošais normatīvais regulējums šajā gadījumā ir MK noteikumi Nr.326 , kas nosaka (pielikums “Būvju klasifikācija”): “Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (skaidrojums) è Brīvi stāvošas vai savienotas (rindu vai sekciju tipa) dzīvojamās mājas ar trijām vai vairākām dzīvojamo telpu grupām. Dzīvojamo telpu grupa minētajā ēkā”.

Līdz ar to, ja Attīstītājs attīstīs triju vai vairāk dzīvokļu rindu māju, tad viņš kvalificēsies aizdevuma un kapitāla atlaides saņemšanai minētajā programmā.

Vai ir kādi punkti (aspekti), kuri turpmāk nav attiecināmi, ja attīstītājs izpilda visas vienošanās starp institūcijām (aizdevumi, īrēšana utt.)?

MK noteikumi neparedz šādus izņēmumus. Altum aizdevuma līgumā ar attīstītāju var noteikt izņēmuma gadījumus tiktāl, cik tie nav pretrunā ar MK noteikumiem (piemēram, kas skar Altum aizdevuma atmaksas nosacījumus).

Nekustamā īpašuma attīstītājam ir jānodrošina visi MK nosacījumi, ja nav noteikts citādi, visu mājas ekspluatācijas termiņu, tā piemēram, nosacījumi, kas attiecas uz dzīvojamās telpas īres līgumu, ierobežojumiem rīcībai ar dzīvojamo īres māju. Māja visu ekspluatācijas laiku, neatkarīgi, piemēram, no īpašnieka maiņas, tiek izīrēta noteiktam īrnieku lokam, dzīvokļi nevar tikt nodoti īrei ar izpirkuma tiesībām, īres maksa tiek noteikta saskaņā ar MK noteikumu nosacījumiem u.c. Savukārt, attīstītājam īrnieku ienākumu sliekšņi nav jāuzrauga visu īres līguma laiku un nav jāpārvērtē, līdz ar to pie ienākumu līmeņa izmaiņām, īrniekam mājoklis nav jāatstāj. Ienākumu sliekšņus attīstītājs pārbauda pirms īres līguma slēgšanas.

Būtiski uzsvērt, ņemot vērā programmas mērķi, īres māja visu ekspluatācijas termiņu, neatkarīgi no īpašnieku maiņas (ja izpildās, jaunais īpašnieks pārņem visus apgrūtinājumus un ierobežojumus) ir zemas īres maksas māja un attīstītājam ir jānodrošina MK noteikumos noteikto nosacījumu izpilde, tai skaitā attiecībā uz īrnieku, dzīvokļa izīrēšanu u.c.

Kas notiek pēc aizdevuma pilnīgas atmaksas?

Pēc aizdevuma atmaksas, nekustamā īpašuma attīstītājs ievēro visus MK noteikumu nosacījumus, tai skaitā attiecībā uz īrnieku (ienākumu sliekšņiem), īres maksu, veic maksājumus Mājokļu pieejamības fondā un ievēro visus citus nosacījumus, kas atrunāti MK noteikumos.

Aizdevuma līguma nosacījumi, kas neskar MK noteikumu nosacījumu izpildi, ir Altum kompetence.

Vai Zemesgrāmatā reģistrētie aprobežojumi/apgrūtinājumi atceļas brīdī, kad attīstītājs atmaksā visu aizdevumu?

Aprobežojumi Zemesgrāmatā nav atkarīgi no aizdevuma atmaksas un paliek spēkā visu dzīvojamās mājas ekspluatācijas termiņu.