SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Dobeles nov., Naudītes pag., Naudīte, Ziedugravas 3, dzīv.Nr.11
EUR 850.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis Nr.11 (telpu grupas kadastra apzīmējums 46800030199001011) ar kopējo platību 28.9 m2;
 • 289/12026 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 46800030199001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 289/12026 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 46800030199) ar kopējo platību 0.3200 ha.

Atbilstoši Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.165 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam “Ziedugravas 3”, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4680 003 0199, kurā atrodas Objekts, ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 • aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.06 ha platībā;
 • aizsargjoslas teritorija gar autoceļu 0.09 ha platībā;
 • ceļa servitūts 4m; 0.12 km 0.02 ha platībā;
 • ceļa servitūts 2m;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju 0.02 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 850.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 17.06.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 85.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Dobeles nov., Naudītes pag., Naudīte, Ziedugravas 3, dzīv.Nr.11, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 28.05.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv