AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Jūrmala, Ērgļu iela 4 dzīvoklis Nr.32
EUR 360 000.00

Objekta sastāvs

 • dzīvoklis Nr.32 (telpu grupas kadastra apzīmējums: 13000091204001005) ar kopējo platību 189.9 m2;
 • 1899/62268 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 13000091204001);
 • 1899/62268 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 13000091204) ar kopējo platību 0.5833 ha.

Objekta sastāvā esošajā dzīvoklī ir veikta pārbūve - ir izbūvēti trīs sanmezgli un virtuve. Possessor rīcībā nav pārbūves likumības apliecinošo dokumentu.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6538-32 II daļas 2.iedaļas ierakstiem Objektam ir reģistrēti apgrūtinājumi:

1) dzīvokļa īpašnieks var dzīvokli lietot pats tikai savai un savas ģimenes locekļu dzīvošanai, var arī izīrēt citām personām tikai kā dzīvojamās telpas. Cita veida dzīvokļa lietošana ir iespējama tikai ar sabiedrības rakstisku piekrišanu;

2) dzīvokļa īpašnieks nav tiesīgs veikt dzīvokļa pārbūvi, pārplānošanu, ietaišu un ierīču iekārtošanu un pārtaisi bez sabiedrības rakstiskas piekrišanas;

3) vienlaicīgi ar līguma par dzīvokļa iegūšanu īpašumā dzīvokļa īpašnieks apņemas parakstīt ar sabiedrību sabiedrības piedāvāto Ēkas apsaimniekošanas un uzturēšanas līgumu, uzņemoties pienākumu maksāt sabiedrībai iemaksas, ievērot Iekšējās kārtības noteikumu prasības, garantējot, ka pircēja ģimenes locekļi un dzīvokļa apmeklētāji arī ievēros Iekšējās kārtības noteikumus;

4) dzīvokļa īpašnieks atsakās no jebkuru ienākumu saņemšanas no kopīpašuma daļas;

5) dzīvokļa īpašnieks iegūst tiesības lietot divas automobiļa novietošanas vietas zemes gabalā, ar kurām dzīvokļa īpašniekam ir tiesības brīvi rīkoties, ievērojot autostāvvietu lietošanas nosacījumus. Pārējās autostāvvietas zemes gabalā tiek nodotas un pieder sabiedrībai;

6) autotransporta novietošana ir pieļaujama tikai dzīvokļa īpašniekam paredzētajās novietošanas vietās. Dzīvokļa īpašniekam nav tiesības veikt būvniecības darbus zemes gabalā. Dzīvokļa īpašnieks piekrīt jebkuriem sabiedrības būvniecības darbiem zemes gabalā.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6538 III daļas 2.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam Ērgļu ielā 4, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 1204, kurā atrodas Objekts, ir reģistrēti apgrūtinājumi:

1) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija 0.5833 ha platībā;

2) valsts nozīmes arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti 0.5833 ha platībā;

3) ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija 0.0141 ha platībā;

4) nostiprināts ceļa servitūts par labu nekustamam īpašumam zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu iela 4a (zemesgrāmatu nodalījuma Nr.976).

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 360 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 26.07.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 36 000.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Jūrmala, Ērgļu iela 4 dzīvoklis Nr.32, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 06.07.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv