SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
POSSESSOR/2020/84 Zemes vienību robežu un situācijas plāna kamerālā pārzīmēšana un apgrūtinājumu plāna aktualizācija pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/86 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/79 Zemes vienību robežu un situācijas plāna kamerālā pārzīmēšana un apgrūtinājumu plāna aktualizācija pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/74 Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma “Čakstes”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā sadalīšanai; zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/72 Meža atjaunošana zemesgabalā Ilmeņa ielā 17, Rīgā pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/68 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalos "Juglas Ziedi", Suntažu pagastā, Ogres novadā, un "Virānes mežs", Tirzas pagastā, Gulbenes novadā pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/70 Vidi degradējoša nekustamā īpašuma Auseklīša ielā 23, Jēkabpilī, kadastra Nr.56010024504, teritorijas sakārtošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/67 Zemes vienību robežu un situācijas plāna kamerālā pārzīmēšana un apgrūtinājumu plāna aktualizācija procedūra pārtraukta
POSSESSOR/2020/63 Nekustamā īpašuma Dārznieku ielā 18, Jēkabpilī, kadastra Nr.56010021664001, sakārtošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/59 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/60 Zemes vienības "Valku pagrabs", Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/62 Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana dzīvojamās ēkas Berģu ielā 160/4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 127 0592 004, nojaukšanai pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/53 AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" mantas apdrošināšana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/50 Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma “Boži” Nidā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalīšanai, zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/49 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 13000260059 kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/48 Nekustamā īpašuma Ūdeļu ielā 21, Rīgā, kadastra Nr. 01001232108, teritorijas sakārtošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/47 Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/43 Zemes vienības "Liepzari" Padurē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/35 Zemes vienību "Pūņu krejotava" Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā, un "Trākšu pienotava" Praulienas pagastā, Madonas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/39 Zemesgabala Vītiņu ielā 15A, Aucē, kadastra Nr.46050444410, teritorijas sakārtošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/34 Zemesgabala Vītiņu ielā 15A, Aucē, kadastra Nr.46050444410, teritorijas sakārtošana procedūra pārtraukta
POSSESSOR/2020/22 Arhivēšanas pakalpojumu nodrošināšana AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/17 Zemes vienības "Krejotava" Liepā, Liepas pag., Priekuļu nov., kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/20 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/13 Zemesgabala "Sloka 7129", Jūrmalā, kadastra Nr.13000217129, teritorijas sakārtošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/4 Nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/3 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde dzīvojamās ēkas Berģu ielā 160/4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 127 0592 004, nojaukšanai pieņemts lēmums