SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2018/72 Zemes vienības Jūrmalā, bez adreses, ar kadastra apzīmējumu 1300 024 0124, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2018/69 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2018/66 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2018/62 Dzīvojamai mājai Apogu ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana un projekta izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2018/61 Zemes vienības “Stembrīte” Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2018/59 Dzīvojamai mājai Mazā Augļu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana un projekta izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2018/49 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/43 Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma sadalīšanai, zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana, jaunizveidoto zemes vienību reģistrēšana un datu aktualizēšana Valsts zemes dienesta Nek... pieņemts lēmums
PA/2018/37 Zemes vienību Usmas ielā 5A, Rīgā, un Strautu ceļā 17, Jelgavā, kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamai mājai Usmas ielā 3, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2018/36 Būvju īpašumam Šmerļa iela 19, Rīga un Šmerļa iela 13, Rīga, kadastra Nr.0100 592 0053 funkcionāli nepieciešamās zemes vienības ar kadastra Nr.0100 092 2615, adrese: Šmerļa iela 17, Rīga daļas kadastrālā uzmērīšana un robežu, situācijas un apgrūtinājumu p pieņemts lēmums
PA/2018/27 VAS “Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošu valsts zemesgabalu sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums
PA/2018/30 Nekustamā īpašuma Puškina ielā 2/Robežu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 3407, sastāvā esošās būves pamatu, t.sk., sienas fragmenta (kadastra apzīmējums 1300 026 3407 001) un zemesgabala 53/100 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/26 Zemes vienību "Eidīši", Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, "Rozeļmuižas stallis", Rozeļmuižā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā un "Cepurīšu ferma", Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plān pieņemts lēmums
PA/2018/25 Nekustamā īpašuma Rumbulas ielā 29, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2018/24 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/18 Ēku renovācijas būvprojekta ekspertīze pieņemts lēmums
PA/2018/16 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/13 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/8 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/11 Nekustamā īpašuma Puškina ielā 2/Robežu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 3407, sastāvā esošās būves pamatu, t.sk., sienas fragmenta (kadastra apzīmējums 1300 026 3407 001) un zemesgabala 53/100 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/9 Nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums
PA/2018/7 Nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Aucē, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2018/3 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/1 Nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/4 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums