SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2014/84 Nek. īp. objektu (zemes vienību un būvju) kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nek. īp. ierakstīšanai zemesgrāmatā (Nometņu ielā 60 un Nometņu ielā 62, Rīgā; „Konkurences”, Ancē, Ances pag., Ventspils nov.) pieņemts lēmums
PA/2014/82 Privatizācijas aģentūras Civilās aizsardzības plāna izstrāde un saskaņošana ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pieņemts lēmums
PA/2014/83 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 15/17, Liepājā apsaimniekošana pieņemts lēmums
PA/2014/69 Katlu mājas Pērkoņu ielā 17, Ventspilī, kadastra apzīmējums 27000190305002, demontāžas tehnisko dokumentu izstrāde. pieņemts lēmums
PA/2014/66 Valsts zemesgabalu situācijas plānu aktualizācija, uzmērot situācijas aktuālās izmaiņas dabā pieņemts lēmums
PA/2014/55 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Flotes ielā 1B, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2014/58 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamā īpašuma (zemes vienības un būves) ierakstīšanai zemesgrāmatā (Graudu iela 6, Jūrmala) pieņemts lēmums
PA/2014/57 Nekustamo īpašumu apdrošināšana procedūra pārtraukta
PA/2014/56 Nekustamā īpašuma Mazā Krasta ielā 65A, Rīgā, kadastra Nr.0100 043 2005, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/47 Vienkāršotās rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrāde būves daļas funkcijas (lietošanas veida) maiņai bez pārbūves un Apliecinājuma kartes akceptēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums
PA/2014/41 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Juglas iela 2/4, Jūrmala) pieņemts lēmums
PA/2014/39 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/44 Nekustamā īpašuma Laktas ielā 10, Rīgā, kadastra Nr.0100 017 0069, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/45 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Mazā Ozolu ielā 1, Rīgā sakārtošana pēc ugunsgrēka pieņemts lēmums
PA/2014/37 Zemes ierīcības projekta izstrāde zemesgabala sadalei, jaunveidojamo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā. (Ezermalas iela 6, Rīga) pieņemts lēmums
PA/2014/38 Privatizācijas aģentūras ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā fasādes bloku un logu mazgāšana pieņemts lēmums
PA/2014/31 Nekustamā īpašuma Zemgales prospektā 3A, Jelgavā, kadastra Nr.0900 006 0111, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/30 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Sporta iela 9, Rīga) pieņemts lēmums
PA/2014/16 Privatizācijas aģentūras valdījumā sliktā tehniskā stāvoklī esošo būvju sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2014/23 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/22 Nekustamā īpašuma „Vidusdomēni”, Bebru pagastā, Kokneses novadā, kadastra Nr.3246 003 0070 tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/19 Nekustamā īpašuma Rīgā, K.Valdemāra ielā 31 apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums
PA/2014/8 Privatizācijas aģentūras ēku K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, jumtu tīrīšana no sniega un apledojuma pieņemts lēmums
PA/2014/2 Rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumi pieņemts lēmums
PA/2013/121 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Ieriķu iela 54, Jaunciema gatve 77) pieņemts lēmums